•  

Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Kdo smo

 

Pravila društva

 

Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS 60/1995, 49/98 in 89/99) je ustanovni zbor sprejel sklep o ustanovitvi društva ter naslednja

 

PRAVILA

DRUŠTVA ISKRA DELTA

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1.Člen

Ta pravila določajo ime in sedež druš¡tva, namen in naloge društva, način včlanjevanja in prenehanja članstva, organe društva, njihovo delovno področje in njihova medsebojna razmerja.

 

2. IME IN SEDEŽ DRUŠTVA

 

2.Člen

Ime društva je: I DELTA CLUB, društvo za informacijsko tehnologijo.

Kratica društva je: IDC.

Sedež društva je v Ljubljani, Dunajska 156.

 

3.Člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Delo društva je javno.

 

4. Člen

Druš¡tvo ima pečat z besedilom I Delta Club, društvo za informacijsko tehnologijo. Društvo bo na pečatu uporabljalo pred imenom društva znak grške črke delta.

 

3. NAMEN IN DEJAVNOSTI DRUŠTVA

 

5. člen

Namen društva je vzpodbuditi sodelovanje med nekdanjimi delavci in štipendisti Iskre Delte ter drugimi strokovnjaki s področja računalništva in informacijkih tehnologij ter prispevati k razvoju informacijskih tehnologij v Republiki Sloveniji, s tem da:

-se bo društvo zavzemalo za izgradnjo nove informacijske avtoceste v srednji in jugovzhodni Evropi, ki bo omogočala nov razvoj informacijske tehnologije in reš¡itev na osnovi prisotnosti na daljavo v realnem času,

-si bo prizadevalo za krepitev zavedanja javnosti o pomembnosti informacijske družbe,

-vzpodbujalo strokovno izpopolnjevanje članov društva,

-ohranjanje dobrih medsebojnih odnosov z namenom pomaganja z legalnim lobiranjem pri doseganju svojih optimalnih poslovnih in strokovnih ciljev,

-prizadevalo za pravilno vrednotenje vloge, ki jo je imela Iskra Delta pri razvoju informatike v jugovzhodni Evropi.

 

Svoj namen in cilje uresničuje društvo v skladu z veljavnimi predpisi in v okviru dejavnosti društva z izvajanjem naslednjih nalog:

-organiziranje predavanj in posvetovanj za člane društva,

-organiziranje javnih predavanj s področja informacijskih tehnologij,

-sodelovanje z drugimi sorodnimi društvi in organizacijami,

-razvijanje kulturno zabavnega in družabnega življenja članov.

 

Društvo lahko samostojno sodeluje ali se včlani v sorodne mednarodne in tuje organizacije, ki imajo podobne cilje in namene.

 

4. ČLANSTVO DRUŠTVA

 

6. člen

Vsaka domača ali tuja oseba lahko postane ȍlan druš¡tva in deluje v društvu pod enakimi pogoji.

Častni člani društva lahko postanejo osebe, ki lahko pomembno pripomorejo k uspešnemu delovanju društva. Kandidate za častne člane na predlog upravnega odbora imenuje skupščina društva.

 

7. člen

Članstvo v društvu je prostovoljno. Kdor želi postati član, mora podpisati pristopno izjavo ter jo izročiti upavnemu odboru društva.

Član društva mora izpolnjevati pravila društva, odločtve organov društva in plačevati članarino, ki jo vsakoletno določi skupščina društva.

Enake obveznosti veljajo za častne člane, s tem da so ti opravičeni plačila članarine. Če oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana, ni član društva, nima pravice odločanja.

 

8.člen

Članstvo v društvu preneha s prostovoljnim izstopom, črtanjem, smrtjo, izključtvijo ali s prenehanjem delovanjem društva.

Član izstopi iz društva z izstopno izjavo. Izstop stopi v veljavo z dnem, ko je upravnemu odboru vročena pisna izstopna izjava.

Člana črta iz članstva upravni odbor, če ta kljub pisnemu opominu ne poravnava članarine za več kot dve leti.

Član društva je lahko izključen iz društva, če ne spoštuje pravil društva in sprejetih odločitev organov društva. O izključitvi odloča častno razsodišče s sklepom. Zoper sklep častnega razsodišča ima član pravico pritožbe na skupščino kot drugostopenjski organ.

Status častnega člana preneha z odvzemom statutsa. O le-tem odloča skupščina na predlog upravnega odbora.

 

5. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV

 

9.člen

Pravice članov so:

-da sodelujejo pri odločanju in dejavnostih društva,

-da volijo in so voljeni v organe društva,

-da enakopravno izražajo svoje predloge in sugestije glede vprašanj, o katerih razpravlja in odloča društvo,

-da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva,

-da imajo pravico do zagovora o vseh vprašanjih, ko se razpravlja o njihovi odgovornosti,

-da imajo pravico pritožbe zoper odločitve organov društva.

 

Dolžnosti članov društva so:

-da spoštujejo ta pravila in druge akte društva,

-da vestno in odgovorno razpolagajo s sredstvi društva,

-da volijo in so voljeni v organe društva,

-da s svojim vedenjem prispevajo k ugledu društva,

-da aktivno sodelujejo pri delu društva in prispevajo k uresničevanju njegovih nalog in ciljev,

-da redno plačujejo člananrino.

 

6. ORGANI DRUŠTVA

 

10. člen

Organi društva so: skupščina, upravni odbor, nadzorni odbor in častno razsosdišče.

 

11. člen

SKUPŠČINA

Najvišji organ društva je skupščina, ki jo sestavljajo vsi Člani društva. Skupščine so redne in izredne.

Redno skupščino skliče upravni odbor vsaj enkrat letno ob sprejemu letnega poročila.

 

Izredno skupščino skliče upravni odbor:

-po lastni inciativi,

-na podlagi zahteve nadzornega odbora,

-na podlagi zahteve vsaj ene tretjine rednih članov društva.

 

Upravni odborje v primeru iz druge in tretje alineje prejšnega odstavka skupščino dolžan sklicati v 15 dneh, v nasprotnem primeru, jo upravičenci lahko skličejo samiin predložijo dnevni red z ustreznimi materiali. Izredna skupščina sklepa le o zadevi. zaradi katere je bila sklicana. Drugih vprašanj dnevni red izredne skupščine ne more obsegati.

O sklicu skupščine in predloženem dnevnem redu morajo biti člani društva seznanjenivsaj 15 dni pred sklicem.s pisnim vabilom. Vvabilu mora biti naveden datum in ura, kraj skupščine ter dnevni red. Skupščino odpre predsednik upravnega odbora in jo vodi doklerskupščina ne imenuje delovnega predsedstva. Poleg tega skupščina izvoli še zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika, po potrebi pa tudi volilno komisijo in druge delovne organe.

Skupščina je sklepčna, če je prisotnih vsaj ena polovica članov. Če sklicanaskupščina ni sklepčna v 15 minutah, lahko skupščina prične z zasedanjem, Če je prisotnih vsaj10 članov, če jeto manj kot polovica.

Skupščina sprejema odložitve z navadno večino prisotnih glasov, razen v primerih,ko zakon ali ta pravila zahtevajo večjo večino.

Če skupščina ne odloÄči drugače, se sprejemajo sklepi in opravijo volitve organov društva z javnim glasovanjem.

 

Pristojnosti skupščine so:

-sprejema dopolnitve in spremembe teh pravil in drugih aktov društva,

-sprejema letni program dela, ki vključuje tudi finanÄčni načrt društva,

-sprejema letno poročilo društva, ki vključuje tudi zključni račun društva,

-voli in razrešuje predsednika društva, podpredsednika, tajnika ter druge člane upravnega in nadzornega odbora društva ter častnega razsodišča,

-imenuje častne člane društva,

-izreka pohvale, priznanja in nagrade,

-lahko sprejme poslovnik o svojem delu,

-določa višino članarine,

-odloča o pritožbah članov društva zoper sklepe upravnega odbora in disciplinske komisije,

-sklepa o prenehanju društva,

-odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi organizacijami,

-druge pristojnosti v skladu z zakonom.

 

12.člen

 

UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor je operativno izvršilni organ skupšine, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema skupščinama po programu in sklepih, sprejetih na skupščini..

Upravni odbor ima 11 članov. Sestavljajo ga predsednik, podpredsednik, tajnik in člani upravnega odbora društva.

Mandat članov upravnega odbora je štiri leta in so po izteku mandatalahko neomejenokrat ponovno izvoljeni.

Članu upravnega odbora mandat lahko predčasno preneha:

-na podlagi odstopne izjave. V tem primeru mandat preneha z dnem, ko je odstopna izjava posredovana upravnemu odboru društva.

-ob prenehanju članstva v društvu. V tem primeru mandat preneha z dnem prenehanja članstva.

-z razrešitvijo. V tem primeru mandat preneha z datumom, ki ga skupščina določi hkrati z razrešitvijo člana. O razreštvi odloča skupščina na predlog upravnega odbora. Član upravnega odbora je lahko predčasno razrešen tudi brez utemeljenega razloga z večino glasov vseh članov društva.

Upravni odbor sprejema odločitve na sejah. Seje sklicuje predsednik z vabilom po elektronski pošti vsaj 8 dni v naprej. Vabilo mora poleg datuma, časa in kraja zasedanja vsebovati tudi dnevni red seje. V primeru odsotnosti predsednika seje sklicuje podpredsednik. Seje upravnega odbora lahko potekajo tudi po elektronskih medijih.

Upravni odbor je sklepčen, če je prisotnih vsaj ena polovica članov.

Upravni odbor sprejema odločitve z večino prisotnih glasov.

 

Pristojnosti upravnega odbora so:

-izvršuje sklepe skupščine društva,

-pripravlja poročila o delu in sklicuje skupščino,

-pripravlja predloge za splošne akte društva,

-pripravlja predlog zaključnega računa in finančnega načrta,

-poroča skupščini o svojem delu,

-organizira sodelovanje z drugimi strokovnimi organizacijami in organi,

-ustanavlja in ukinja komisije društva,

-upravlja s premoženjem društva,

-vodi posle, ki zadevajo evidenco članov društva,

-lahko sprejme poslovnik o svojem delu,

-ima druge pristojnosti, skladno z zakonom, temi pravili in sklepi skupščine.

 

Upravni odbor lahko za svoje delo imenuje komisije. Naloge, Število članov in predsednika komisij določi upravni odbor. Člani komisij solahko le člani društva. Za svoje delo so komisije odgovorne upravnemu odboru.Izjemoma lahko društvo povabik sodelovanjupridelu komisijezunanje sodelavce.

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini društva.

Predsednik društva, ki je hkrati predsednik upravnega odbora, odgovarja za javnost in zakonitost dela društva ter za strokovno delo društva.

Predsednik je za svoje delo odgovoren skupščini in upravnemu odboru.

Predsednika voli skupščina za dobo štirih let.

Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s pravili in veljavnim pravnim redom Republike Slovenije.

Za opravljanje strokovno tehničnegain administrativnega dela ter za koordinacijo dela med organi društva, skrbi tajnik društva, ki ga izvoli skupščina za dobo štirih let. Za svoje delo je odgovoren skupščini.

 

NADZORNI ODBOR

 

13. člen

Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organovdruštva ter opravlja nadzor nad materialno - finančnim poslovanjem društva.

Nadzorni odbor sestavlja pet članov. Njihov mandat je štiri leta. Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani upravnega odbora. Lahko sodelujejo na sejah upravnega odbora, vendar nimajo pravice odločanja.

Nadzorni odbor je sklepčen, če so prisotni vsaj trije člani. OdloÄčitve sprejema z veščino vseh glasov. Seje nadzornega sveta lahko potekajo tudi po elektronskih medijih.

Nadozorni odbor enkrat letno o svojem delu poroča skupščini, kateri je odgovorenza svoje delo.

 

ČASTNO RAZSODIŠČE

 

14.člen

Častno razsodišče ima pet članov in 2 namestnika, ki jih voli skupščina za dobo štirih let.

Sestaja se po potrebi, na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva. Seja lahko poteka tudi po elektronskih medijih.

Častno razsodišče vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe.

Zoper sklep častnega razsodišča ima prizadeti pravico pritožbe na skupščino, katere odločitev je dokončna.

Častno razsodišče lahko izreče opomin, javni opomin ali člana izključi iz društva.

 

Častno razsodišče je pristojno za obravnavo naslednjih prekrškov:

-kršitev določb teh pravil,

-neizvrševanje sklepov organov društva,

-za nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu,

-za dejanja, ki škodujejo ugledu društva.

 

 

6. ZASTOPANJE DRUŠTVA

 

15. člen

Društvo predstavlja in zastopa v premoženjskih in drugih zadevah, predsednik društva.

Drušvo lahko zastopa tudi član upravnega odbora, če ga za to na predlog predsednika, pooblasti upravni odbor.

 

 

7. JAVNOST DELA DRUŠTVA

 

16.člen

Delo društva je javno.

Vsi člani društva imajo pravico vpogleda v zapisnike vseh organovdruštva, ki se objavijo na spletni strani društva.

Društvo lahko izdaja tudi občasno društveno glasilo.

Društvo lahko svoje člane obvešča tudi preko sredstev javnega obveščanja. Društvo ima svojo spletno stran, za katere ažurnost skrbi tajnik društva.

Širšo javnost obvešča društvo o svojem delu tako, da so seje organov društva javne, da društvo organizira okrogle mize, tiskovne konference, na svoje sebe vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter sredstev javnega obveščanja.

Za zagotovitev javnosti dela društva je odgovoren predsednik društva.

 

8. FINANSIRANJE DRUŠTVA

 

17.člen

Društvo pridobiva sredstva za svoje delo:

-s članarinami,

-s prispevki donatorjev,

-z darili in volili,

-s prihodki od opravljanjapridobtne dejavnosti in naslova materialnihpravic društva,

-na druge načine.

 

Društvo ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji solahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugaÄče pomagajo. Sponzorjilahko sodelujejoinrazpravljajona sejahskupščine, nimajo pa praviceodločanja.

Društvo vodi finančno in materialno poslovanje v skladu z veljavnimi računovodskimi standardi in drugimi veljavnimi pedpisi.

Finančno poslovanje društva poteka preko transakcijskega računa, odprtega pri banki.

Finančne listine podpisuje predsednik društva oziroma v njegovi odsotnosti podpredsednik in tajnik društva.

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, mora tega porabiti za opravljanje svoje dejavnosti.

Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

 

 

9. PRENEHANJE DRUŠTVA

 

18.člen

 

Društvo preneha v primerih, določenih z zakonom ali če tako odloči skupščina društva z dvotretjinsko večino vseh glasov.

Ostanek premoženje društva po izpolnitvi vseh njegovih obveznosti ob njegovem prenehanju pripada drugemu sorodnemu društvu v Ljubljani, ustanovljenemu skladno z določbami sedaj veljavnega Zakona o društvih, ki opravlja sorodno dejavnost in katerega dejavnostje najsorodnejša dejavnosti tega društva, o čemer odloči skupščina društva s sklepom.

 

10. KONČNE DOLOČBE

 

19. člen

Najkasneje dva meseca po ustanovitvi društva, mora predsednik ali zastopnikdruštva sklicati sejo skupščine, na kateri se izvedejo volitve.

 

20.člen

Ta pravila stopijo v veljavo z dnem, ko jih sprejme ustanovna skupščina društva.

 

 

 

V Ljubljani, 15.5.2002

 

Predsednik društva

Janez Škrubej

 

Komisije

 

Komisije so delovne skupine Äčlanov IDC, ki jih ustanovi in nadzira UO IDC z namenom, da se ukvarjajo s svojimi specifičnimi strokovnimi področji. Število komisij ni omejeno in je dinamično. Komisije delujejo po poslovnikih, ki jih izdela komisija za poslovnike. Članstvo v komisijah je zasnovano na podlagi interesa članov. Aktivno delovanje v komisijah je zagotovljeno vsem članom IDC. Komisije se sestajajo po potrebi, delujejo pana podlagi iniciativ, ki jih posredujejo člani IDC v elektronski obliki v klepetalnicah, ki so del te domače internetne strani. Mnenja pregleduje in usklajuje predsednik komisije. Kadar je to potrebno, komisija pripravi mnenje (white paper), ki se posreduje naslovniku v imenu IDC s podpisom predsednika IDC. Predsednik se za važnejša stališča posvetuje s člani Upravnega odbora. Nobeno stališče IDC ne sme biti tako, da bi škodovalo kateremukoli članu IDC, zato je potrebno iskati najširši možni konsenz. Za operativne dejavnosti komisije delujejo samostojno in o svojih dejavnostih obveščajo Upravni odbor IDC.

 

Na svoji prvi seji je UO ustanovil naslednje komisije:

 

 

Ime komisije

Dejavnosti

PREDSEDNIK

K1

Komisija za članstvo

Odloča o sprejemu članov, ki nimajo statusa IDC sodelavca ali študenta

Lea Kolar

K2

Komisija za postavitev muzeja IDC

Zbira arhivske predmete in publikacije in ostalo materialno gradivo z namenom ohranitve IDC dediščine

Kristl Ogris

K3

Komisija za intelektualno in kulturno dediščino

Zbira in ureja dokumente o intelektualni lastnini IDC ter predlaga dejavnosti za revitalizacijo dediščine

Boris Nemec

K4

Komisija za znanstveno delo

Skrbi za znanstveno udejstvovanje članov IDC in njihovo promocijo

Dr. Anton P. Železnikar

K5

Komisija za organizacijo strokovnih srečanj

Pripravlja strokovna srečanja kot so seminarji, konference, delovna kosila ipd. s področja naprednih tehnologij

 

???

K6

Komisija za pripravo družabnih srečanj

Pripravlja družabna srečanja kot so pikniki na dan IDC in podobo

Angela Mejak

K7

Komisija za reklame in sponzoriranja

Načrtuje reklamne akcije ob vseh aktivnostih IDC in išče ter usklajuje sponzorje.

 

K8

Komisija za pripravo stališč (white papers)

V sodelovanje z drugimi komisijami pripravlja stališča za vladne in druge organizacije

Jaro Berce

K9

Komisija za finance

Planira profitabilne dejavnosti, ter spremlja finančno uspešnost IDC

 

K10

Komisija za poslovnike

Pripravlja poslovnike za delovanje komisij in ostalih delovnih teles IDC

Katarina Benedik

 
Nahajate se: Home Kdo smo