Kdo smo

Smo društvo za informacijsko tehnologijo z imenom

I DELTA CLUB

Pravila društva

Na podlagi 8. in 9. čllena Zakona o društvih (Uradni list RS 60/1995, 49/98 in 89/99) je ustanovni zbor sprejel sklep o ustanovitvi društva ter naslednja pravila društva Iskra Delta:

  1. SPLOŠNE DOLOČBE

1.člen

Ta pravila določajo ime in sedež društva, namen in naloge društva, način včlanjevanja in prenehanja članstva, organe društva, njihovo delovno področje in njihova medsebojna razmerja.

2. IME IN SEDEŽ DRUŠTVA

2.člen

Ime društva je: I DELTA CLUB, društvo za informacijsko tehnologijo.

Kratica društva je: IDC.

Sedež društva je v Ljubljani, Dunajska 156.

3.člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Delo društva je javno.

4. člen

Društvo ima pečat z besedilom I Delta Club, društvo za informacijsko tehnologijo. Društvo bo na pečatu uporabljalo pred imenom društva znak grške črke delta.

3.  NAMEN IN DEJAVNOSTI DRUŠTVA

5. člen

Namen društva je vzpodbuditi sodelovanje med nekdanjimi delavci in štipendisti Iskre Delte ter drugimi strokovnjaki s področja računalništva in informacijskih tehnologij ter prispevati k razvoju informacijskih tehnologij v Republiki Sloveniji, s tem da:

-se bo društvo zavzemalo za izgradnjo nove informacijske avtoceste v srednji in jugovzhodni Evropi, ki bo omogočala nov razvoj informacijske tehnologije in rešitev na osnovi prisotnosti na daljavo v realnem času,

-si bo prizadevalo za krepitev zavedanja javnosti o pomembnosti informacijske družbe,

-vzpodbujalo strokovno izpopolnjevanje članov društva,

-ohranjanje dobrih medsebojnih odnosov z namenom pomaganja z legalnim lobiranjem pri doseganju svojih optimalnih poslovnih in strokovnih ciljev,

-prizadevalo za pravilno vrednotenje vloge, ki jo je imela Iskra Delta pri razvoju informatike v jugovzhodni Evropi.

Svoj namen in cilje uresničuje društvo v skladu z veljavnimi predpisi in v okviru dejavnosti društva z izvajanjem naslednjih nalog:

-organiziranje predavanj in posvetovanj za člane društva,

-organiziranje javnih predavanj s področja informacijskih tehnologij,

-sodelovanje z drugimi sorodnimi društvi in organizacijami,

-razvijanje kulturno zabavnega in družabnega življenja članov.

Društvo lahko samostojno sodeluje ali se včlani v sorodne mednarodne in tuje organizacije, ki imajo podobne cilje in namene.

4. ČLANSTVO DRUŠTVA

6. člen

Vsaka domača ali tuja oseba lahko postane Član društva in deluje v društvu pod enakimi pogoji.

Častni člani društva lahko postanejo osebe, ki lahko pomembno pripomorejo k uspešnemu delovanju društva. Kandidate za častne člane na predlog upravnega odbora imenuje skupščina društva.

7. člen

Članstvo v društvu je prostovoljno. Kdor želi postati član, mora podpisati pristopno izjavo ter jo izročiti upravnemu odboru društva.

Član društva mora izpolnjevati pravila društva, odločitve organov društva in plačevati članarino, ki jo vsakoletno določi skupščina društva.

Enake obveznosti veljajo za častne člane, s tem da so ti opravičeni plačila članarine. Če oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana, ni član društva, nima pravice odločanja.

8.člen

Članstvo v društvu preneha s prostovoljnim izstopom, črtanjem, smrtjo, izključitvijo ali s prenehanjem delovanjem društva.

Član izstopi iz društva z izstopno izjavo. Izstop stopi v veljavo z dnem, ko je upravnemu odboru vročena pisna izstopna izjava.

Člana črta iz članstva upravni odbor, če ta kljub pisnemu opominu ne poravnava članarine za več kot dve leti.

Član društva je lahko izključen iz društva, če ne spoštuje pravil društva in sprejetih odločitev organov društva. O izključitvi odloča častno razsodišče s sklepom. Zoper sklep častnega razsodišča ima član pravico pritožbe na skupščino kot drugostopenjski organ.

Status častnega člana preneha z odvzemom statusa. O le-tem odloča skupščina na predlog upravnega odbora.

5. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV

9.člen

Pravice članov so:

-da sodelujejo pri odločanju in dejavnostih društva,

-da volijo in so voljeni v organe društva,

-da enakopravno izražajo svoje predloge in sugestije glede vprašanj, o katerih razpravlja in odloča društvo,

-da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva,

-da imajo pravico do zagovora o vseh vprašanjih, ko se razpravlja o njihovi odgovornosti,

-da imajo pravico pritožbe zoper odločiitve organov društva.

Dolžnosti članov društva so:

-da spoštujejo ta pravila in druge akte društva,

-da vestno in odgovorno razpolagajo s sredstvi društva,

-da volijo in so voljeni v organe društva,

-da s svojim vedenjem prispevajo k ugledu društva,

-da aktivno sodelujejo pri delu društva in prispevajo k uresničevanju njegovih nalog in ciljev,

-da redno plačujejo člananrino.

6. ORGANI DRUŠTVA

10. člen

Organi društva so: skupščina, upravni odbor, nadzorni odbor in častno razsosdišče.

11.člen

SKUPŠČINA

Najvišji organ društva je skupščina, ki jo sestavljajo vsi člani društva. Skupščine so redne in izredne.

Redno skupščino skliče upravni odbor vsaj enkrat letno ob sprejemu letnega poročila.

Izredno skupščino skliče upravni odbor:

-po lastni iniciativi,

-na podlagi zahteve nadzornega odbora,

-na podlagi zahteve vsaj ene tretjine rednih članov društva.

Upravni odboje v primeru iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka skupščino dolžan sklicati v 15 dneh, v nasprotnem primeru, jo upravičenci lahko skličejo sami in predložijo dnevni red z ustreznimi materiali. Izredna skupščina sklepa le o zadevi. zaradi katere je bila sklicana. Drugih vprašanj dnevni red izredne skupščeine ne more obsegati.

O sklicu skupščine in predloženem dnevnem redu morajo biti člani društva seznanjeni vsaj 15 dni pred sklicem.s pisnim vabilom. V vabilu mora biti naveden datum in ura, kraj skupščine ter dnevni red. Skupščino odpre predsednik upravnega odbora in jo vodi dokler skupščina ne imenuje delovnega predsedstva. Poleg tega skupščina izvoli še zapisnikarja in dva overovitelja zapisnika, po potrebi pa tudi volilno komisijo in druge delovne organe.

Skupščina je sklepčna, če je prisotnih vsaj ena polovica članov. Če sklicana skupščina ni sklepčna v 15 minutah, lahko skupščina prične z zasedanjem, Če je prisotnih vsaj 10 članov, če leto manj kot polovica.

Skupščina sprejema odložitve z navadno večino prisotnih glasov, razen v primerih,ko zakon ali ta pravila zahtevajo večjo večino.

Če skupščina ne odloči drugače, se sprejemajo sklepi in opravijo volitve organov društva z javnim glasovanjem.

Pristojnosti skupščine so:

-sprejema dopolnitve in spremembe teh pravil in drugih aktov društva,

-sprejema letni program dela, ki vključuje tudi finančni načrt društva,

-sprejema letno poročilo društva, ki vključuje tudi zaključni račun društva,

-voli in razrešuje predsednika društva, podpredsednika, tajnika ter druge člane upravnega in nadzornega odbora društva ter častnega razsodišča,

-imenuje častne člane društva,

-izreka pohvale, priznanja in nagrade,

-lahko sprejme poslovnik o svojem delu,

-določa višino članarine,

-odloča o pritožbah članov društva zoper sklepe upravnega odbora in disciplinske komisije,

-sklepa o prenehanju društva,

-odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi organizacijami,

-druge pristojnosti v skladu z zakonom.

12.člen

UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor je operativno izvršilni organ skupščine, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema skupščinama po programu in sklepih, sprejetih na skupščini..

Upravni odbor ima 11 članov. Sestavljajo ga predsednik, podpredsednik, tajnik in člani upravnega odbora društva.

Mandat članov upravnega odbora je štiri leta in so po izteku mandata lahko neomejeno-krat ponovno izvoljeni.

Članu upravnega odbora mandat lahko predčasno preneha:

-na podlagi odstopne izjave. V tem primeru mandat preneha z dnem, ko je odstopna izjava posredovana upravnemu odboru društva.

-ob prenehanju članstva v društvu. V tem primeru mandat preneha z dnem prenehanja članstva.

-z razrešitvijo. V tem primeru mandat preneha z datumom, ki ga skupščina določi hkrati z razrešitvijo člana. O razrešitvi odloča skupščina na predlog upravnega odbora. Član upravnega odbora je lahko predčasno razrešen tudi brez utemeljenega razloga z večino glasov vseh članov društva.

Upravni odbor sprejema odločitve na sejah. Seje sklicuje predsednik z vabilom po elektronski pošti vsaj 8 dni v naprej. Vabilo mora poleg datuma, časa in kraja zasedanja vsebovati tudi dnevni red seje. V primeru odsotnosti predsednika seje sklicuje podpredsednik. Seje upravnega odbora lahko potekajo tudi po elektronskih medijih.

Upravni odbor je sklepčen, če je prisotnih vsaj ena polovica članov.

Upravni odbor sprejema odločitve z večino prisotnih glasov.

Pristojnosti upravnega odbora so:

-izvršuje sklepe skupščine društva,

-pripravlja poročila o delu in sklicuje skupščino,

-pripravlja predloge za splošne akte društva,

-pripravlja predlog zaključnega računa in finančnega načrta,

-poroča skupščini o svojem delu,

-organizira sodelovanje z drugimi strokovnimi organizacijami in organi,

-ustanavlja in ukinja komisije društva,

-upravlja s premoženjem društva,

-vodi posle, ki zadevajo evidenco članov društva,

-lahko sprejme poslovnik o svojem delu,

-ima druge pristojnosti, skladno z zakonom, temi pravili in sklepi skupščine.

Upravni odbor lahko za svoje delo imenuje komisije. Naloge, Število članov in predsednika komisij določi upravni odbor. Člani komisij so lahko le člani društva. Za svoje delo so komisije odgovorne upravnemu odboru.Izjemoma lahko društvo povabi k sodelovanju pri delu komisije zunanje sodelavce.

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini društva.

Predsednik društva, ki je hkrati predsednik upravnega odbora, odgovarja za javnost in zakonitost dela društva ter za strokovno delo društva.

Predsednik je za svoje delo odgovoren skupščini in upravnemu odboru.

Predsednika voli skupščina za dobo štirih let.

Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s pravili in veljavnim pravnim redom Republike Slovenije.

Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo dela med organi društva, skrbi tajnik društva, ki ga izvoli skupščina za dobo štirih let. Za svoje delo je odgovoren skupščini.

NADZORNI ODBOR

13. člen

Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad materialno – finančnim poslovanjem društva.

Nadzorni odbor sestavlja pet članov. Njihov mandat je štiri leta. Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani upravnega odbora. Lahko sodelujejo na sejah upravnega odbora, vendar nimajo pravice odločanja.

Nadzorni odbor je sklepčen, če so prisotni vsaj trije člani. Odločitve sprejema z veščino vseh glasov. Seje nadzornega sveta lahko potekajo tudi po elektronskih medijih.

Nadzorni odbor enkrat letno o svojem delu poroča skupščini, kateri je odgovoren za svoje delo.

ČASTNO RAZSODIŠČE

14.člen

Častno razsodišče ima pet članov in 2 namestnika, ki jih voli skupščina za dobo štirih let.

Sestaja se po potrebi, na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva. Seja lahko poteka tudi po elektronskih medijih.

Častno razsodišče vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe.

Zoper sklep častnega razsodišča ima prizadeti pravico pritožbe na skupščino, katere odločitev je dokončna.

Častno razsodišče lahko izreče opomin, javni opomin ali člana izključi iz društva.

Častno razsodišče je pristojno za obravnavo naslednjih prekrškov:

-kršitev določb teh pravil,

-ne izvrševanje sklepov organov društva,

-za nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu,

-za dejanja, ki škodujejo ugledu društva.

6. ZASTOPANJE DRUŠTVA

15. člen

Društvo predstavlja in zastopa v premoženjskih in drugih zadevah, predsednik društva.

Društvo lahko zastopa tudi član upravnega odbora, če ga za to na predlog predsednika, pooblasti upravni odbor.

7. JAVNOST DELA DRUŠTVA

16.člen

Delo društva je javno.

Vsi člani društva imajo pravico vpogleda v zapisnike vseh organov društva, ki se objavijo na spletni strani društva.

Društvo lahko izdaja tudi občasno društveno glasilo.

Društvo lahko svoje člane obvešča tudi preko sredstev javnega obveščanja. Društvo ima svojo spletno stran, za katere ažurnost skrbi tajnik društva.

Širšo javnost obvešča društvo o svojem delu tako, da so seje organov društva javne, da društvo organizira okrogle mize, tiskovne konference, na svoje sebe vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter sredstev javnega obveščanja.

Za zagotovitev javnosti dela društva je odgovoren predsednik društva.

8. FINANSIRANJE DRUŠTVA

17.člen

Društvo pridobiva sredstva za svoje delo:

-s članarinami,

-s prispevki donatorjev,

-z darili in volili,

-s prihodki od opravljanja pridobtne dejavnosti in naslova materialnih pravic društva,

-na druge načine.

Društvo ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah skupščine, nimajo pa pravice odločanja.

Društvo vodi finančno in materialno poslovanje v skladu z veljavnimi računovodskimi standardi in drugimi veljavnimi predpisi.

Finančno poslovanje društva poteka preko transakcijskega računa, odprtega pri banki.

Finančne listine podpisuje predsednik društva oziroma v njegovi odsotnosti podpredsednik in tajnik društva.

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, mora tega porabiti za opravljanje svoje dejavnosti.

Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

9. PRENEHANJE DRUŠTVA

18.člen

Društvo preneha v primerih, določenih z zakonom ali če tako odloči skupščina društva z dvotretjinsko večino vseh glasov.

Ostanek premoženje društva po izpolnitvi vseh njegovih obveznosti ob njegovem prenehanju pripada drugemu sorodnemu društvu v Ljubljani, ustanovljenemu skladno z določbami sedaj veljavnega Zakona o društvih, ki opravlja sorodno dejavnost in katerega dejavnost je najsorodnejša dejavnosti tega društva, o čemer odloči skupščina društva s sklepom.

10. KONČNE DOLOČBE

19. člen

Najkasneje dva meseca po ustanovitvi društva, mora predsednik ali zastopnik društva sklicati sejo skupščine, na kateri se izvedejo volitve.

20.člen

Ta pravila stopijo v veljavo z dnem, ko jih sprejme ustanovna skupščina društva.

V Ljubljani, 15.5.2002

Predsednik društva

Janez Škrubej


Komisije

Komisije so delovne skupine članov IDC, ki jih ustanovi in nadzira UO IDC z namenom, da se ukvarjajo s svojimi specifičnimi strokovnimi področji. Število komisij ni omejeno in je dinamično. Komisije delujejo po poslovnikih, ki jih izdela komisija za poslovnike. Članstvo v komisijah je zasnovano na podlagi interesa članov. Aktivno delovanje v komisijah je zagotovljeno vsem članom IDC. Komisije se sestajajo po potrebi, delujejo pa na podlagi iniciativ, ki jih posredujejo člani IDC v elektronski obliki v klepetalnicah, ki so del te domače internetne strani. Mnenja pregleduje in usklajuje predsednik komisije. Kadar je to potrebno, komisija pripravi mnenje (white paper), ki se posreduje naslovniku v imenu IDC s podpisom predsednika IDC. Predsednik se za važnejša stališča posvetuje s člani Upravnega odbora. Nobeno stališče IDC ne sme biti tako, da bi škodovalo kateremukoli članu IDC, zato je potrebno iskati najširši možni konsenz. Za operativne dejavnosti komisije delujejo samostojno in o svojih dejavnostih obveščajo Upravni odbor IDC.

Na svoji prvi seji je UO ustanovil naslednje komisije:

Ime komisije Dejavnosti PREDSEDNIK
K1 Komisija za članstvo Odloča o sprejemu članov, ki nimajo statusa IDC sodelavca ali študenta Lea Kolar
K2 Komisija za postavitev muzeja IDC Zbira arhivske predmete in publikacije in ostalo materialno gradivo z namenom ohranitve IDC dediščine Kristl Ogris
K3 Komisija za intelektualno in kulturno dediščino Zbira in ureja dokumente o intelektualni lastnini IDC ter predlaga dejavnosti za revitalizacijo dediščine Boris Nemec
K4 Komisija za znanstveno delo Skrbi za znanstveno udejstvovanje članov IDC in njihovo promocijo Dr. Anton P. Železnikar
K5 Komisija za organizacijo strokovnih srečanj Pripravlja strokovna srečanja kot so seminarji, konference, delovna kosila ipd. s področja naprednih tehnologij  

???

K6 Komisija za pripravo družabnih srečanj Pripravlja družabna srečanja kot so pikniki na dan IDC in podobo Angela Mejak
K7 Komisija za reklame in sponzoriranja Načrtuje reklamne akcije ob vseh aktivnostih IDC in išče ter usklajuje sponzorje.
K8 Komisija za pripravo stališč (white papers) V sodelovanje z drugimi komisijami pripravlja stališča za vladne in druge organizacije Jaro Berce
K9 Komisija za finance Planira profitabilne dejavnosti, ter spremlja finančno uspešnost IDC
K10 Komisija za poslovnike Pripravlja poslovnike za delovanje komisij in ostalih delovnih teles IDC Katarina Benedik

4 odgovori na “Kdo smo”

  1. Pravkar zvedel žalostno vest, da nas je 31.12.2021. zapustil Mihajlo Knežević, Buca iz Beograda, ki je nekaj časa delal v Ljubljani.
    Upam, da je vsem ostal v lepem spominu vedno razpoložen, razgledan. Meni je bil najbolj simpatičan pri tenisu ker je bil tako zagnan pri 130+ kg da bi spotova gate izgubil. Pa će klic iz Kalifornije na moje stroške v nedeljo…
    Zapustil je soprogo, dve poročene hčeri, unuke.
    Sretna 2022 MMM!

Dodaj odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.